Prawo karne Partyka

Prawo karne

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie postępowań:

N

karnych;

N

karnoskarbowych;

N

w sprawach o wykroczenia;

N

w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Posiadamy bogate doświadczenie w postępowaniach dotyczących przestępstw:

N

przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym związanych z tym obrotem przestępstw przeciwko mieniu;

N

karnoskarbowych;

N

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego;

N

przeciwko wiarygodności dokumentów;

N

przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;

N

związanych z działalnością spółek prawa handlowego, określonych w Kodeksie spółek handlowych;

N

prywatno-skargowych o zniesławienie lub zniewagę.

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych na etapie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez organy ścigania, a także na etapie postępowań sądowych, zarówno przed sądami pierwszej instancji, jak i sądami odwoławczymi oraz Sądem Najwyższym.
W postępowaniach karnych i karnoskarbowych występujemy w roli obrońców podejrzanych i oskarżonych, w roli pełnomocników pokrzywdzonych, w roli pełnomocników oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych.
Z sukcesami reprezentowaliśmy naszych klientów w wielu postępowaniach, dbając o ich interesy, w sytuacji, gdy wnosili oni lub popierali oskarżenie, jak i wówczas, gdy korzystali z obrony w związku ze stawianymi im przez właściwe organy zarzutami lub w związku z innymi kierowanymi w stosunku do nich działaniami organów ścigania lub sądów. Działania Kancelarii skutkowały uchyleniem niekorzystnych dla klientów orzeczeń sądów.