INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úřední věstník EU L. 2016.119.1), dále: GDPR, informuji, že:

 1. Správce a kategorie údajů:

Správcem vašich osobních údajů shromažďovaných v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo obchodními vztahy je Partyka i Wspólnicy Spółka komandytowa [komanditní společnost] se sídlem ve Varšavě, číslo v polském soudním rejstříku 0000951831, DIČ: 5252895418 (dále jen: Správce).

Osobní údaje od vás mohly být získány v různých situacích, zejména v rámci naší stávající spolupráce, při podpisu nebo plnění smlouvy, v důsledku zaslání dotazu, e-mailem, telefonicky nebo mohly být předány prostřednictvím vašeho zaměstnavatele.

V souvislosti se vztahem mezi námi můžeme zpracovávat následující údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje související s pracovní pozicí nebo jiné údaje, které nám byly poskytnuty v souvislosti se spoluprací nebo kontaktem.

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné a vyplývá z uzavřené smlouvy a obchodní spolupráce, při čemž důsledkem neposkytnutí údajů může být částečná nebo úplná nemožnost plnění smlouvy ze strany správce.

 1. Účel zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem navázání spolupráce, uzavření a plnění smlouvy, vypořádání smluv, zodpovídání veškerých dotazů či žádostí a vedení další korespondence/kontaktu v této souvislosti, marketingu a kontaktování ohledně dalších informací a služeb správce, obhajoby proti případným nárokům, jakož i za účelem případného nárokování, plnění zákonných povinností správce (např. daňových, účetních, reklamačních).

Pokud jste nám na základě smlouvy poskytli osobní údaje svých zaměstnanců nebo spolupracovníků, rádi bychom vás informovali, že tato informační doložka se vztahuje i na ně a měli byste jim ji zpřístupnit.

 1. Právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou:

 • nezbytnost pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR,
 • splnění právní povinnosti, která se vztahuje na správce– čl. 6 odst.1 písm. c GDPR,
 • oprávněné zájmy správce či třetí strany, a to marketing výrobků a služeb nebo kontakt, včetně korespondence a obrany proti případným nárokům – čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
 1. Doba zpracování

Osobní údaje shromážděné za účelem uzavření a plnění smlouvy budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy nebo do doby, než vznesete námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud nám zákon (např. ohledně archivace, daní, účetnictví) neukládá povinnost delšího zpracování těchto údajů nebo je budeme uchovávat déle pro případ případných nároků, a to po zákonem stanovenou promlčecí dobu – podle toho, která z těchto lhůt je delší.

 1. Příjemci údajů

Příjemci vašich osobních údajů budou subjekty, které nás podporují v administrativních a organizačních záležitostech podniku i v marketingových aktivitách, poskytují nám podporu a zajišťují provoz našich nástrojů nebo komunikačních a informačních systémů, realizují zásilky a pomáhají nám komunikovat s našimi obchodními partnery a zákazníky.

 1. Přenos dat mimo EHP

Vaše údaje nebudou přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor.

 1. Oprávnění

Máte právo:

 • na přístup k obsahu vašich údajů, požadavek na opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v rozsahu, kdy základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce,
 • svůj souhlas kdykoli odvolat v rozsahu, který je základem pro zpracování vašich údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním,
 • na předávání osobních údajů, tedy právo získat od správce informace o zpracovávaných osobních údajích, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, v rozsahu, v jakém jsou vaše údaje zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy nebo na základě souhlasu;
 • podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů nebo za účelem uplatnění vašich práv podle GDPR, kontaktujte správce údajů na e-mailové adrese: office@partykapartners.com

ZÁSADY COOKIES

Tato webová stránka (dále jen web) využívá technologie, které umožňují ukládání a přístup k informacím na koncovém zařízení uživatele (zejména s využitím cookies). Vstupem na web souhlasíte s ukládáním a přístupem k údajům prostřednictvím webu. Nastavení můžete kdykoli změnit.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory zasílané prostřednictvím internetové stránky a ukládané webovým prohlížečem na koncových zařízeních uživatele (jako je počítač, chytrý telefon, tablet). Soubory cookie zejména usnadňují uživateli používání webových stránek, které dříve navštívil. Pokud uživatel dříve používal stejné zařízení a prohlížeč, soubory cookie umožňují uložit jeho preference.

Účel používání souborů cookie:

Cookies používané webem slouží zejména ke sběru statistických údajů o návštěvnosti a počtu uživatelů webu, jakož i o způsobu používání webu jeho uživateli (např. k přizpůsobení obsahu webu preferencím uživatele a optimalizace procesu používání webové stránky). Web neshromažďuje žádné informace, které by umožňovaly identifikaci uživatelů. Další osobní údaje, jako je e-mailová adresa, jsou shromažďovány pouze na místech, kde s tím uživatel vyplněním formuláře výslovně souhlasil. Výše uvedené údaje uchováváme a používáme pouze pro účely nezbytné k provedení dané funkce (např. zodpovězení dotazu uživatele).

Používané typy cookies:

Webová stránka používá v zásadě dva typy souborů cookie – session cookie a perzistentní cookie. Session cookie – jedná se o dočasné soubory, které se ukládají, dokud neopustíte web (např. vstupem na jinou stránku, odhlášením nebo vypnutím prohlížeče). Perzistentní cookie – jedná se o soubory, které jsou uloženy buď po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie, nebo do doby jejich smazání.

Změna způsobu používání souborů cookie

Uživatel může změnit způsob používání cookies z webové stránky z úrovně prohlížeče. Tímto způsobem lze vyslovený souhlas s používáním této technologie kdykoli upravit nebo odvolat (blokování ukládání cookies v budoucnu). Podrobné informace o tom naleznete ve funkci Nápověda v příslušném prohlížeči.

Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce webu.