Fundusze Unijne Partyka

Fundusze Unijne

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie:

N

postępowań administracyjnych, sądowych w przedmiocie zwrotu środków unijnych w związku z nałożoną korektą, uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, naliczenia odsetek;

N

wsparcia Beneficjentów w zakresie wypłaty wstrzymanych dotacji unijnych;

N

przygotowywania protestów i skarg w związku z odmową dofinansowania (negatywna ocena);

N

doradztwo prawne i przygotowanie opinii prawnych w przedmiocie zasad kwalifikowalności wydatków, zwrotu środków unijnych, oceny projektów, zachowania zasady konkurencyjności, trwałości projektu.

Do Klientów Kancelarii należą przedsiębiorcy realizujący projekty ze środków unijnych.
Doświadczenie Kancelarii obejmuje przede wszystkim reprezentacje Beneficjentów w licznych postępowaniach sądowo-administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków, wymierzenia korekty, błędnie przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie. Procesy te zakończyły się z sukcesem powodując brak konieczności zwrotu środków, obniżenie nałożonej korekty, wypłatę wstrzymanych środków unijnych, czy ponową ocenę wniosku o dofinansowanie, po której Wnioskodawca otrzymał dotację.