Komisja Europejska 27 września 2022 r. zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Zaplanowany budżet dla beneficjentów to 7,9 mld EUR – 36 mld złotych.
FENG stanowi kontynuację programów Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) – POIG oraz Inteligentny Rozwój (2014-2020) – POIR.

Beneficjenci FENG:
• przedsiębiorcy
• instytucje z sektora nauki
• konsorcja przedsiębiorstw
• instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji

Jakie są przewidziane formy wsparcia?
• dotacje
• instrumenty finansowe, kapitałowe oraz gwarancyjne
• instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne

Gdzie udać się po wsparcie?
• firmy z sektora MŚP i ich konsorcja składają wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
• firmy duże lub konsorcja z organizacjami badawczymi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
• firmy starające się o kredyt na innowacje technologiczne czy kredyt ekologiczny do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Nowości, na które warto zwrócić uwagę:
• zakłada się tryb ciągły naborów aplikacji w rocznych ramach czasowych oraz roczne alokacje
• modułowe możliwości aplikowania o środki według zapotrzebowania danego przedsiębiorstwa w ramach I priorytetu (więcej na temat modułowego wsparcia w dalszej części). Zakłada się moduły obowiązkowe oraz te, które przyszły beneficjent wybierze, zgodnie z potrzebami swojego przedsiębiorstwa

Na co zostaną przeznaczone środki FENG?
FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki w ramach czterech priorytetów:
I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki
II – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach
i w instytutach, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną – Innovation Coach
III – Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych
IV – Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu, kontynuacja STEP, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji programu

Co to oznacza dla przedsiębiorcy?
W ramach I priorytetu będzie można otrzymać dotację na nowatorskie rozwiązania, czyli wypracowanie nowych produktów albo usług oraz ich modyfikacja, w tym również produkcyjna. Przedsiębiorcy będą mogli przeprowadzić prace B+R, albo wdrożyć ich wyniki. W ramach omawianego priorytetu przedsiębiorcy będą mogli decydować o zakresie składanego wniosku o dofinansowanie poprzez wybór modułów określanych według indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa
Moduły obligatoryjne:
• B+R
• wdrożenie innowacji
W modułach obligatoryjnych małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą zdecydować, który moduł wybiorą. Duże firmy zobowiązane są zawsze uwzględnić moduł B+R
Moduły nieobowiązkowe:
• infrastruktura B+R
• internacjonalizacja
• kompetencje
• cyfryzacja
• zazielenienie przedsiębiorstw
Nieobowiązkowe moduły będą mogły być wybierane według indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, niezależnie od jego wielkości
Dostępna alokacja w I priorytecie to ponad połowa środków całego programu
II priorytet nakierowany jest na tworzenie warunków sprzyjających wprowadzaniu innowacji, gdzie głównymi odbiorcami będą przede wszystkim instytucje otoczenia biznesu. Ponadto w ramach omawianego priorytetu będzie dostępny kredyt technologiczny, czyli połączenie kredytu z dotacją na wdrożenie innowacji, które bazują na wynikach prac B+R
III priorytet skupia się na zielonej transformacji, oferując zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI (Important Projects of Common European Interest, czyli Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania). Uzupełnieniem będą zamówienia publiczne na prace B+R nad rozwiązaniami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, które są pożądane ze względów społecznych i środowiskowych, bo wspierają transformację skupia gospodarki w kierunku niskoemisyjności
IV priorytet to pomoc dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą mogli skorzystać z różnych form doradztwa, by wymyślać projekty i skuteczniej zdobywać dotacje

Usługi informacyjne FENG:
• STEP – usługa polega na analizie przez eksperta zgłaszanego pomysłu na projekt pod kątem wymagań konkursowych. Przedstawia mocne i słabe strony w kontekście kryteriów oceny, aby wnioskodawca mógł zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania
• Innovation Coach – usługa jest skierowana do tych przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanego pomysłu na projekt. Ekspert rozpoznaje obszary z potencjałem na innowacje w ramach analizy firmy danego przedsiębiorcy. Usługa kończy się raportem o szansach i możliwościach rozwojowych firmy
• Innopoint – usługa realizowana będzie przez Główne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zlokalizowane na terenie każdego województwa oraz Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, które będą udzielały informacji o dostępnych formach wsparcia z FENG

Kiedy ruszą pierwsze konkursy FENG?
Zgodnie z zapowiedziami instytucji zaangażowanych we wdrażanie FENG pierwsze konkursy dla przedsiębiorstw będę systematycznie uruchamiane w I kwartale 2023 r.


Napisz do autora:

Dominik Partyka

Dominik Partyka

adwokat

wspólnik zarządzający