Zamówienia publiczne Partyka

Zamówienia publiczne

Świadczymy pomoc prawną dla zamawiających i wykonawców na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w sektorze infrastrukturalnym, energetycznym i usługowym. Z sukcesami reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi.
Doradztwo prawne świadczone przez Kancelarię obejmuje:

N

pomoc prawną w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań przetargowych;

N

kompleksowe doradztwo prawne w toku postępowań prowadzonych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych;

N

analizę i ocenę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych;

N

sporządzanie projektów umów zawieranych w trybie zamówień publicznych;

N

przygotowanie opinii prawnych związanych z problematyką zamówień publicznych oraz wykonaniem i zmianą umów zawartych w trybie zamówień publicznych;

N

przygotowanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą;

N

opracowanie skarg od rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej do sądów powszechnych oraz reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi;

N

reprezentacja w sporach dotyczących zmian umów zawartych w trybie zamówień publicznych.