Zamówienia publiczne Partyka

Veřejné zakázky

Zadavatelům a dodavatelům poskytujeme právní pomoc ve všech fázích zadávání veřejných zakázek, zejména v oblasti infrastruktury, energetiky a služeb. Úspěšně zastupujeme naše klienty v řízeních před národním odvolacím senátem [Krajowa Izba Odwoławcza] a okresními soudy.
Právní poradenství poskytované kanceláří zahrnuje:

N

právní pomoc při přípravě a vedení nabídkových řízení;

N

komplexní právní poradenství v průběhu řízení podle zákona o veřejných zakázkách;

N

analýzu a posouzení specifikace významných smluvních podmínek z hlediska souladu s právními předpisy o veřejných zakázkách;

N

sepisování smluv uzavřených v rámci veřejných zakázek;

N

příprava právních stanovisek souvisejících s problematikou veřejných zakázek, s plněním a změnami smluv uzavíraných v rámci veřejných zakázek;

N

příprava odvolání k předsedovi národního odvolacího senátu [Krajowa Izba Odwoławcza] a zastupování v řízení před národním odvolacím senátem [Krajowa Izba Odwoławcza];

N

příprava stížností proti rozhodnutím národního odvolacího senátu [Krajowa Izba Odwoławcza] k obecným soudům a zastupování v řízení před obecnými soudy;

N

zastupování ve sporech o změny smluv uzavřených v rámci veřejných zakázek.