W przypadku gdy wnioskodawca/beneficjent nie zgadza się z rozstrzygnięciem przez właściwą instytucję ma możliwość skorzystania z przewidzianych w przepisach prawa środków ochrony prawnej.

Zgodnie z art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

„Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych
w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżenia określa ustawa”.

W myśl art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”.

WAŻNE

Podstawową zasadą towarzyszącą postępowaniu przed organem administracji publicznej jest prawo do złożenia środka odwoławczego czyli ponownego merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Jakie środków ochrony prawnej przysługują Wnioskodawcom/Beneficjentom korzystającym z funduszy UE?

protest – w przypadku otrzymania informacji o negatywnej ocenie projektu

zastrzeżenia – w przypadku, gdy Beneficjent nie zgadza się z ustaleniami zawartymi
w informacji pokontrolnej po przeprowadzonej kontroli przez właściwą instytucję

odwołanie – w przypadku zakończenia postępowania administracyjnego decyzją administracyjną

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – w przypadku gdy wykorzystane zostaną wszystkie przysługujące środki zaskarżenia we wszystkich instancjach przed organami administracji publicznej/właściwymi instytucjami

Pamiętaj!!!

Na prawo do wniesienia środka zaskarżenia nie wpływa błędne pouczenie lub brak pouczenia.

Co nowego przyniosła ustawa wdrożeniowa 2021-2027?

ponowne skierowanie projektu do oceny przed zawarciem umowy
o dofinansowania (art. 61 ust. 8 ustawy wdrożeniowej):

„Jeżeli właściwa instytucja po wybraniu projektu do dofinansowania, a przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu albo podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu poweźmie wiedzę o okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na wynik oceny projektu, ponownie kieruje projekt do oceny w stosownym zakresie, o czym informuje wnioskodawcę. Przepisy rozdziału 14 i rozdziału 16 stosuje się odpowiednio”.

Art. 61 ust. 8 ustawy wdrożeniowej daje właściwej instytucji podstawę prawną do tego, aby w przypadku, gdy poweźmie ona wiedzę o okolicznościach mogących mieć wpływ na wynik oceny projektu, skierować projekt do ponownej oceny. Skierowanie przez Instytucję do ponownej oceny dotyczy tych okoliczności, które mogą rzutować na negatywną ocenę poszczególnych kryteriów. W takiej sytuacji Wnioskodawcy przysługiwać będzie ścieżka odwoławcza przewidziana w rozdziale 16 w przypadku gdy ocena ta byłaby negatywna. W wyniku ponownej oceny kryteriów, wniosek może zostać negatywnie oceniony.


Napisz do autora:

Dominik Partyka

Dominik Partyka

adwokat

wspólnik zarządzający