spory sądowe partyka

Spory sądowe

Jednym z istotnych aspektów działalności Kancelarii jest doradztwo i reprezentowanie Klientów w sporach sądowych. Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentowaniu Klientów we wszystkich instancjach i we wszelkiego rodzaju postępowaniach cywilnych, karnych oraz administracyjnych, zarówno przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje w szczególności:

N

spory z zakresu prawa cywilnego, w szczególności wynikłe z wszelkiego rodzaju umów (w tym umów handlowych, umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych, umów dotyczących nieruchomości);

N

spory z zakresu prawa pracy;

N

spory dotyczące odszkodowań (w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, kar umownych).

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania sporów w ramach postępowań sądowych, a także na etapie przedsądowym, doradzając stronom przy zawieraniu ugód.
Kancelaria z powodzeniem reprezentuje spółki z branży budowlanej, kolejowej, drogowej, energii odnawialnej w postępowaniach sądowych z ich działalnością.