Otrzymując informację o braku przyznania dofinansowania Wnioskodawca niejednokrotnie rozważa, czy to już koniec możliwości i szans na otrzymanie środków finansowych.

Niekorzystna ocena wniosku nie zamyka jeszcze drogi wnioskodawcy do uzyskania wsparcia finansowego, o które się starał. Ustawa wdrożeniowa umożliwia bowiem w takiej sytuacji skorzystanie ze środków ochrony prawnej w niej przewidzianych.

Wnioskodawcy przysługuje mianowicie prawo wniesienia protestu w przypadku otrzymania negatywnej oceny projektu, w celu ponownego sprawdzenia złożonego przez niego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.

Negatywną oceną jest każda ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, na skutek której projekt nie może być zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny lub wybrany do dofinansowania.

WAŻNE!

Negatywna ocena obejmuje również przypadek, gdy projekt nie może być wybrany do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze.

Jak Wnioskodawca dowie się, że otrzymał negatywną ocenę?

Właściwa instytucja przekazuje Wnioskodawcy w formie pisemnej lub w formie elektronicznej informację o zatwierdzonym wyniku oceny projektu. Od takiej informacji Wnioskodawca będzie mógł się odwołać.

PAMIĘTAJ!

Na prawo do wniesienia środka zaskarżenia nie wpływa błędne pouczenie lub brak pouczenia.

Do doręczenia informacji stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.).

Co powinna zawierać informacja o negatywnej ocenie?

Informacja o negatywnej ocenie powinna zawierać uzasadnienie wyniku oceny oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu.

W związku z tym, że właściwa instytucja zobligowana jest do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny, to informacja o negatywnej oceny powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie przyczyny odrzucenia wniosku o dofinansowanie, zgodnie z opisem kryteriów przyjętych w ramach naboru wniosków. Nie ulega wątpliwości, że z uzasadnienia negatywnej oceny projektu ma wynikać czym kierowała się właściwa instytucja, oceniając wniosek negatywnie. Ma to kluczowe znaczenie dla oceny prawidłowości przygotowania przez właściwe instytucje uzasadnień negatywnych ocen.

Kancelaria Partyka i Wspólnicy wielokrotnie dokonywała analizy czy wniosek o dofinansowanie został właściwie oceniony oraz pomagała odwołać się od wyniku negatywnej oceny, w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.


Napisz do autora:

Dominik Partyka

Dominik Partyka

adwokat

wspólnik zarządzający