partyka infrastruktura i budownictwo

Infrastruktura i budownictwo

Świadczymy doradztwo prawne dla generalnych wykonawców, podwykonawców, inwestorów oraz firm projektowych realizujących skomplikowane inwestycje budowlane i infrastrukturalne (kolejowe, energetyczne, kubaturowe, drogowe, inżynieryjne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe). Od kilkunastu lat doradzamy przy wykonywaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych w Polsce a także reprezentujemy strony w sporach sądowych z nimi związanych.

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie sporów dotyczących:

N

roszczenia stron powstałe w związku z odstąpieniem od umowy;

N

zapłaty wynagrodzenia;

N

rozliczenia wykonanych robót dodatkowych, kosztów ogólnych budowy;

N

naliczonych kar umownych;

N

innych roszczeń pojawiających się w toku realizacji inwestycji budowlanych.

W zakresie realizacji procesów inwestycyjnych, usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

N
przygotowanie projektów umów nabycia nieruchomości i reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości;
obsługę prawną w procedurach administracyjnych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz reprezentację w postępowaniach sądowo-administracyjnych;
N
przygotowanie umów związanych z realizacją inwestycji, w szczególności umów o generalną realizację inwestycji, o prace projektowe, o roboty budowlane (także w oparciu warunki kontraktowe FIDIC Red Book, FIDIC Yellow Book), umów podwykonawczych, umów deweloperskich, umów o wspólną realizację inwestycji oraz reprezentację w negocjacjach;
N
pomoc prawną w zakresie finansowania zadania inwestycyjnego, w szczególności przygotowanie projektów umów związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych (umowy pożyczki) oraz reprezentację w negocjacjach;
N
doradztwo prawne w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego, reprezentację w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami, projektantami oraz ubezpieczycielami;
N
sporządzanie umów dostawy, najmu, umów dzierżawy.

Obsługujemy Klientów wykonujących modernizacje linii kolejowych, w tym w obszarze interoperacyjności systemu kolejowego. Pomagamy w toku certyfikacji kolejowych podsystemów strukturalnych na zgodność z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności oraz innymi dokumentami normalizacyjnymi. Reprezentujemy naszych klientów w relacjach z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, jednostkami notyfikowanymi i Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego.