partyka infrastruktura i budownictwo

Infrastruktura a stavebnictví

Poskytujeme právní poradenství generálním dodavatelům, subdodavatelům, investorům a projektovým společnostem realizujícím složité stavební a infrastrukturní investice (železniční, energetické, objemové, silniční, inženýrské, veřejně prospěšná zařízení, průmyslová zařízení). Již několik let poskytujeme poradenství při realizaci největších infrastrukturních a stavebních investic v Polsku a zastupujeme také strany v soudních sporech s nimi souvisejících.

Kancelář má bohaté zkušenosti se spory ohledně:

N

nároků smluvních stran vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy;

N

výplat odměn;

N

vypořádání provedených víceprací, celkových nákladů stavby;

N

účtování smluvních pokut;

N

dalších nároků vzniklých v průběhu realizace stavebních investic.

V rámci realizace investičních procesů, služby advokátní kanceláře zahrnují zejména:

N

přípravu návrhů kupních smluv nemovitostí a zastupování při jednáních souvisejících s koupí nemovitosti;

N

právní služby ve správních postupech, včetně těch, které se týkají územního plánování, stavebního práva a zastupování v soudních a správních řízeních;

N

přípravu smluv souvisejících s realizací investic, zejména smluv na generální realizaci investice, na projektové práce, na stavební práce (také na základě smluvních podmínek podle FIDIC Red Book, FIDIC Yellow Book), subdodavatelských smluv, developerských smluv, smluv na společnou realizaci investice a zastupování při jednáních;

N

právní pomoc v oblasti financování investičního úkolu, zejména příprava návrhů smluv souvisejících s financováním stavebních investic (smlouvy o půjčce) a zastupování při jednáních;

N

právní poradenství při vzájemných vypořádáních mezi účastníky stavebního řízení, zastupování ve sporech mezi účastníky stavebního řízení: investory, dodavateli, subdodavateli, projektanty a pojistiteli;

N

přípravu dodavatelských, nájemních a pachtovních smluv.

Poskytujeme služby klientům, kteří modernizují železniční tratě, včetně těch v oblasti interoperability železničního systému. Pomáháme v průběhu certifikace železničních strukturálních subsystémů pro shodu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu a dalšími normalizačními dokumenty. Zastupujeme naše klienty ve vztazích s PKP Polskie Linie Kolejowe, oznámenými subjekty a předsedou Drážního úřadu [Urząd Transportu Kolejowego].