energetyka partyka

Energetyka

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa energetycznego, doradztwa regulacyjnego oraz obsługi procesów inwestycyjnych w energetyce. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów działających w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych. Do Klientów Kancelarii należą także podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energii elektrycznej.

W zakresie prawa energetycznego nasze doświadczenie obejmuje:

N

doradztwo prawne w obszarze projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa źródeł energii, w tym w szczególności OZE;

N

uzyskiwanie koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią;

N

doradztwo w zakresie przyłączenia do sieci, w tym uzyskania warunków przyłączenia do sieci i zawarcia umowy o przyłączenie do sieci;

N

doradztwo w zakresie usuwania kolizji sieci, w tym uzyskania warunków usunięcia kolizji i zawarcia umowy w tym zakresie;

N

reprezentację w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w procedurze odwoławczej oraz w procedurze sądowej i sądowo-administracyjnej;

Udzielamy również pomocy prawnej w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych zarówno w zakresie konwencjonalnych źródeł energii jak i odnawialnych źródeł energii.

Usługi powyższe obejmują w szczególności:

N

doradztwo w postępowaniach środowiskowych, w tym w trakcie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii oraz decyzji środowiskowych, w tym w postępowaniach odwoławczych i sądowo-administracyjnych;

N

doradztwo w trakcie postępowania w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

N

doradztwo w postępowaniach przed gestorami dróg, w tym dotyczących umieszczenia sieci w pasie dróg publicznych, uzgodnienia lokalizacji zjazdów;

N

doradztwo w postępowaniach wodnoprawnych, dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zgód na wycinkę drzew i krzewów;

N

doradztwo w postępowaniach budowlanych, w tym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zawiadomienia o zakończeniu budowy, zmiany uzyskanych decyzji;

N

doradztwo w zakresie uzyskiwania tytułów prawnych do gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym w negocjacjach umów nabycia nieruchomości oraz długoletnich umów dzierżawy, najmu, użytkowania, służebności niezbędnych terenów;

N

doradztwo w zakresie umów z wykonawcami dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji, w tym z doradcami środowiskowymi, wykonawcami monitoringów, projektantami;

N

doradztwo w zakresie umów na realizację instalacji w tym umów generalnego wykonawstwa pod klucz infrastruktury instalacji oraz umowy dostawy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.

Posiadamy także szerokie doświadczenie w postępowaniach odwoławczych oraz sądowo-administracyjnych dotyczących wszelkich decyzji i uzgodnień wydawanych w toku procesów inwestycyjnych, w tym w szczególności w zakresie obrony wydanych decyzji przed zarzutami przeciwników realizowanych inwestycji.