energetyka partyka

Energetika

Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblasti právních předpisů spojených s energetikou, poradenství tykající se regulací a podporu investičních procesů v energetice. Máme bohaté zkušenosti s poradenstvím pro subjekty působící v sektoru obnovitelných zdrojů energie, včetně větrných a solárních farem. Mezi klienty advokátní kanceláře patří i subjekty působící v oblasti výroby, distribuce a obchodování s elektřinou.

Naše zkušenosti v oblasti energetického práva zahrnují:

N

právní poradenství v oblasti investičních projektů zaměřených na budování zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie;

N

získání oprávnění k výkonu činností v oblasti výroby, zpracování, skladování, přenosu, distribuce a obchodu s palivy a energií;

N

poradenství v oblasti připojení k síti, včetně získání podmínek připojení k síti a uzavření smlouvy o připojení k síti;

N

poradenství v oblasti odstraňování kolizí sítí včetně získání podmínek pro odstranění kolizí a uzavření smlouvy v této souvislosti;

N

zastupování v řízení před předsedou Energetického regulačního úřadu [Urząd Regulacji Energetyki], v odvolacím, soudním a správním řízení;

Poskytujeme také právní pomoc v oblasti komplexní obsluhy investičních procesů, a to jak v oblasti klasických zdrojů energie, tak i obnovitelných zdrojů energie.

Mezi výše uvedené služby patří zejména:

N

poradenství v řízeních o životním prostředí, včetně řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, všech nezbytných opatření a stanovisek i rozhodnutí v oblasti životního prostředí, včetně odvolacích, soudních a správních řízení;

N

poradenství v průběhu řízení o přijetí územních plánů místního rozvoje, jakož i o podmínkách výstavby a o umístění veřejných investic;

N

poradenství v řízení před správci silnic, včetně umístění sítě v pruhu veřejných komunikací a ujednání o umístění sjezdů;

N

poradenství ve vodoprávních řízeních ve věci vynětí půdy ze zemědělské výroby, povolení ke kácení stromů a keřů;

N

poradenství ve stavebním řízení včetně vydání stavebního povolení, ohlášení stavby, povolení k užívání, oznámení o ukončení stavby, změny přijatých rozhodnutí;

N

poradenství v oblasti získávání právních titulů k pozemkům nezbytným pro realizaci investic, včetně sjednávání smluv o koupi nemovitostí a smluv o dlouhodobém pachtu, nájmu, požívání a věcných břemenech na potřebné pozemky;

N

poradenství ohledně smluv s dodavateli dokumentace nezbytné k realizaci investice, včetně ekologických poradců, dodavatelů monitoringu, projektantů;

N

poradenství v oblasti smluv na instalace, včetně rámcových smluv na klíč na instalační infrastrukturu a smluv na dodávku zařízení na výrobu elektřiny.

Máme také bohaté zkušenosti s odvolacími, soudními a správními řízeními ohledně všech rozhodnutí a opatření vydaných v průběhu investičních procesů, zejména v oblasti obhajoby vydaných rozhodnutí proti tvrzením odpůrců realizovaných investic.