Kancelaria Partyka i Wspólnicy Sp.k. radzi swoim Klientom złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, który stanowi odstępstwo od zasady jej wykonalności. Wniosek ten ma chronić Stronę postępowania przed negatywnymi skutkami, które może wywołać wykonanie zaskarżonej decyzji. Co to oznacza w praktyce? Brak możliwości egzekucji do czasu rozpoznania środka zaskarżenia.

Jaka jest podstawa prawna?

Instytucja wstrzymania wykonania decyzji została uregulowana w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 259, ze zm.), dalej: „ppsa”.

Jakie są przesłanki wstrzymania wykonania decyzji?

„niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody”

lub

„spowodowania trudnych do odwrócenia skutków”

Zgodnie z orzecznictwem „wyrządzenie znacznej szkody” należy interpretować jako szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego[1].

Natomiast „trudne do odwrócenia skutki” to skutki prawne i faktyczne, które zaistniałe, spowodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, a powrót do stanu poprzedniego może nastąpić po długim czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków[2].

WAŻNE

Dla wykazania, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie jest wystarczające samo twierdzenie Wnioskodawcy, powinno ono być poparte materiałem dowodowym[3]. Uzasadnienie takiego wniosku powinno odnosić się do konkretnych okoliczności pozwalających ustalić, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zwrotowej jest zasadne w stosunku do Wnioskodawcy[4].

Zatem wniosek powinien zawierać przekonywujące uzasadnienie, iż brak wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji spowoduje wystąpienie przesłanek wynikających z przepisów ppsa.

Jak wygląda procedura wstrzymania wykonalności decyzji?

Możliwość wstrzymania wykonalności decyzji posiada zarówno organ wydający zaskarżoną decyzję zwrotową na wniosek strony lub z urzędu, jak i sąd administracyjny na wniosek strony. Organ posiada kompetencje do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji do czasu przekazania skargi sądowi. Natomiast sąd uprawniony jest wstrzymania wykonalności od momentu wpływu skargi.

WAŻNE

Oddalenie wniosku nie powoduje powagi rzeczy osądzonej, dlatego też możliwe jest ponowne jego złożenie. Postanowienie w sprawie wstrzymania może zostać zmienione lub uchylone przez sąd w każdym czasie w razie zmiany okoliczności. Strona powinna wykazać zmianę okoliczności, która powodowałaby zmianę jej wniosku.

Kiedy wstrzymanie wykonania decyzji przestaje obowiązywać?

Należy pamiętać, iż wstrzymanie wykonania decyzji przestaje obowiązywać gdy:

  • sąd administracyjny uwzględni skargę (w dniu wydania wyroku);
  • uprawomocni się orzeczenie oddalające skargę (z dniem uprawomocnienia się wyroku).

 

[1] postanowienie WSA w Olszynie z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt  I SA/Ol 475/18

[2] Postanowienie NSA z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. akt I GSK 220/09

[3] Postanowienie WSA z Lublina z dnia 17 marca 2021 r., sygn. akt III SA/Lu 75/21

[4] Postanowienie NSA z dnia 12 stycznia 2022 r., sygn. akt II GSK 2582/21


Napisz do autora:

Dominik Partyka

Dominik Partyka

adwokat

wspólnik zarządzający