partyka kolej

Železnice

Železniční sektor je jedním z hlavních segmentů působení advokátní kanceláře. Efektivní právní pomoc poskytovaná subjektům působícím v železničním průmyslu buduje pozici společnosti v Evropě i ve světě.
Charakteristickým znakem kanceláře na železničním trhu je vynikající znalost oboru a jedinečné zkušenosti získané jak ve strukturách PKP PLK S.A., tak při realizaci složitých projektů pro největší podnikatele působící v celosvětovém železničním systému. Advokátní kanceláři důvěřují dodavatelé modernizující infrastrukturu, včetně zařízení pro řízení provozu a signalizaci, jakož i zařízení železniční telekomunikační sítí a výrobci železničních produktů. Rostoucí skupina podnikatelů spolupracujících s kanceláří dokazuje efektivitu naší činnosti.
Zkušenosti získané při poskytování služeb subjektům z oblasti železničního průmyslu se promítají do komplexního fungování advokátní kanceláře a umožňují řešit i ty nejsložitější problémy, se kterými se potýkají podnikatelé působící na tomto trhu.
Poskytujeme podporu tuzemským i zahraničním podnikatelům ze sektoru železničních služeb. Zavádíme inovativní řešení, poskytujeme právní pomoc našim klientům při jednáních a uzavírání smluv.
Úspěšně zastupujeme podnikatele před předsedou Drážního úřadu [Urząd Transportu Kolejowego] a certifikačními orgány v řízení o získání:

N

Rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace pro poskytování přeshraničních služeb občany členských států Evropské unie u regulovaných povolání;

N

Povolení k uvedení do provozu strukturálního subsystému „Řízení a zabezpečení“ – traťové zařízení;

N

Jednotného osvědčení o bezpečnosti;

N

Certifikátů schválení typu pro typ zařízení „Železniční návěstidlo“, „Snímač polohy jazyka výhybky PointSWing KPI-41“;

Advokátní kancelář rovněž podporuje své klienty při kontaktech s PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP S.A. a oznámenými subjekty.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby podnikům a investorům v železničním sektoru, zejména:

N

zpracovává dokumentaci a zastupuje klienty v řízeních před předsedou Drážního úřadu [Urząd Transportu Kolejowego], jakož i před dalšími orgány státní správy a samosprávy, ve všech věcech souvisejících s legislativou v drážní dopravě;

N

zpracovává rozbory a právní stanoviska k legislativě v drážní dopravě a dalším oblastem práva;

N

zastupuje podnikatele a pojistitele při vymáhání nároků souvisejících s železničními službami, včetně zastupování při schůzích, jednáních a soudních sporech;

N

radí při vedení investičních projektů.