Przygotowując decyzję zwrotową właściwa instytucja musi uwzględnić zarówno przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, jak i przepisy ustawy o finansach publicznych.

Co wynika z kodeksu postępowania administracyjnego?

Właściwa instytucja prowadząca postępowanie zwrotowe musi kierować podstawowymi zasadami postępowania administracyjnego, wśród których do kluczowych należą:

  • zasada praworządności
  • zasada prawy obiektywnej
  • zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwowych
  • zasada czynnego udziału stron w postępowaniu
  • zasada pisemności
  • zasada dwuinstancyjności.

Ponadto art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje na niezbędne składniki, które decyzja administracyjna powinna zawierać. Zgodnie z  art. 107 § 2 przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe jej elementy.

Nie ulega wątpliwości, że decyzja może być dotkniętą wadami o różnym stopniu dolegliwości, co spowoduje zróżnicowanie następstw prawnych. Tylko wady istotne będą podstawą do uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji.

Co wynika z ustawy o finansach publicznych?

Właściwa instytucja wydając decyzję zwrotową zobowiązana jest wskazać:

  • należność główną, która powinna być aktualna na dzień wydania decyzji,
  • termin, od którego nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z uwzględnieniem przerw w naliczaniu odsetek,
  • sposób zwrotu środków,
  • pouczenie o sankcji wykluczenia.

Co Beneficjent musi wiedzieć o ostateczności, prawomocności decyzji?

Decyzja nieostateczna to taka decyzja, w której nie upłynął termin na złożenia środka zaskarżenia.

WAŻNE

Wniesienie odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji I instancji wstrzymuje jej wykonanie.

Decyzja ostateczna to taka decyzja, która nie może zostać wzruszona w drodze zwyczajnych środków administracyjnych, tj. odwołaniem albo wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja Organu II instancji jest decyzją ostateczną z dniem jej wydania.

WAŻNE

Decyzji ostatecznej służy domniemanie legalności, co oznacza, że jest ona ważna i powinna zostać wykonana, dopóki nie zostanie uchylona, zmieniona, lub zostanie stwierdzona jej nieważność, albo zostanie wznowione postępowanie. Może to nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego lub przepisach szczególnych.

Decyzja prawomocna to taka decyzja, od które nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego albo sąd administracyjny oddalił skargę.

Kiedy decyzja zwrotowa będzie mogła zostać skierowana do egzekucji?

Decyzja posiadająca walor ostateczności jest wykonalna i może być egzekwowana. Oznacza to, że po upływie terminu zapłaty należności zwrotowej, właściwa instytucja uprawniona jest skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Termin zapłaty w przypadku należności zwrotowej wynosi 14 dni od dnia odebrania decyzji ostatecznej.

WAŻNE

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje już wykonania zaskarżonej decyzji, tak jak ma to miejsce w przypadku odwołania od decyzji I instancji.


Napisz do autora:

Dominik Partyka

Dominik Partyka

adwokat

wspólnik zarządzający